— «Economy is conclusive; to achieve success it is necessary to solve the strategic problem - the making of a nation»

uk

Institute management

Founder and Head of the Institute Council:
Viktor Yushchenko

Board of directors:


Volodymyr Ohryzko
Vasyl Vovkun
Mykola Onishchuk
Petro Kononenko
Vasyl Kniazevych
Petro Tronko
Petro Yushchenko
Valentyna Rudenko
Mykola Zhulynskyi


Executive director:


Iryna Vannykova